Koers carriere Schlim an Tomic - Totalen 2001

Leeftijd: Starts: 1: 2: 3: 4: NG: HG 01: HG 02: Winsom: Plaats: Totaal:
2 jaar 3 NL 0 0 1 1 1 - NLG 3000 NLG 3000
3 D 0 0 1 0 2 - DM 1400 DM 1400

Koers carriere Schlim an Tomic 2001

3 juni
Mülheim (D)
1200
so
1. Medina
2. Diamantsturm
3. Schlim an Tomic
4. Red Bird
5. Avenue
ng Monsoucis
54
56
56
54
54
54
-
10
ns
3
189
-
A. Suborics
A. Boschert
A. Starke
J. Quinn
K. Woodburn
J. Palik
DM 7000
DM 2800
DM 1400
DM 800
-
-

4 juli
Halle (D)
1200
th
1. Robertia
2. Fascinating Cut
3. Cole Trickle
4. A sine Worth
5. Schlim an Tomic
6. Filomela
7. Bodyguard of Spain
8. Dominican
9. Major Matze
54.5
54
54
56
57
54
56
56
56
-
2
6
4 1/2
1
4
2 1/2
5
13
W. Hickst
M. O'Reilly
A. Jahn
S. Jousselin
D.S. McCann
J.Bojko
D.V. Smith
F. Minarik
R. Jurasec
DM 5500
DM 2200
DM 1100
DM 600
-
-
-
-
-

15 juli
Van Brienen
memoriaal
1000
go
1. Taquin
2. Saigon Landzicht
3. Schlim an Tomic
4. Day By Day
5.
56
56.5
58
56.5
-
K
ns
2 1/2
1 1/4
T. Cain
A. de Vries
M. O'Callaghan
K. Davies
9000
4000
1500
700
?

19 augustus
Clingendaalren
1300
go
1. Double Fun
2. Taquin
3. Saigon Landzicht
4. Schlim an Tomic
5. Day By Day
6.
7.
8. Troy Summerland
58
56
56
58
56


58
-
2
2 1/4
hfd
9 1/2
1/2
3
17
M. O'Callaghan
T. Cain
A. de Vries
K. Davies
B. Hadjeb


D. Klomp
10000
3500
1500
1000
?
-
-
-

16 september
Criterium
1800
zw
1. Double Fun
2. Taquin
3. Mid West
4. Day by Day
5. Schlim an Tomic
58
56
58
56
58
-
1
hfd
2
3
M. O'Callaghan
T. Cain
R. Chang
B. Hadjeb
K. Davies
11000
5000
2000
1000
500

29 september
Dortmund (D)
1200
go
1. Bengal Fire
2. Albana
3. Harry Potter
4. Taggs Assembly
5. Gordian
6. Traviata
7. Schlim an Tomic
ng Karlsson
58
56
61
58
55
54
58
56
-
2 1/2
1 1/2
4 1/2
kK
1
4
-
J. Palik
L. Hammer-Hansen
T. Mundry
J. Korpas
J. Quinn
B. Clos
T. Cain
A. Starke
DM 6000
DM 2400
DM 1200
DM 600
-
-
-
-

Koers carriere Schlim an Tomic (prijzengeld in guldens) 2001